Regulamin

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa Visa Electron MasterCard MasterCard Electronic Maestro

Wprowadzenie w regulaminie Państwa e-Sklepu następującej informacji: „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.". 2. Dodanie baneru z ikonami banków oraz organizacji kartowych w zakładce o sposobach płatności lub pod regulaminem, (wymóg organizacji: Visa, MasterCard) - dostępny na stronie https://static.shoper.pl/platnosci/payments-with-cards.png 3. Dodanie informacji w regulaminie o wszystkich dostępnych formach płatności: Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro 4. Dodanie informacji nt. formy zwrotu środków m.in. w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego."]. 5. Informacja na temat czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą [Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 6. Informacja dla klientów o przetwarzaniu danych osobowych - w regulaminie serwisu powinny znaleźć się informacje o przetwarzaniu danych osobowych, na podstawie jakiej ustawy są przetwarzane, w jakim celu etc. oraz informacja o polityce prywatności. 7. Informacja o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu. Zapisy powinny pojawić się wszystkie bez wyjątku :) Po wprowadzeniu zmian prosimy o krótką informację zwrotną. Jeżeli w ciągu 14 dni nie otrzymamy informacji potwierdzającej wprowadzenie ww. zapisów, wniosek zostanie odrzucony. Pozdrawiam, Arkadiusz Michalski Team Leader CC Blue Media S.A. Niniejsza wiadomość została przekazana w imieniu Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości). Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym i wskazanym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować, dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. Jeżeli otrzymał/a Pan/Pani tę wiadomość przez pomyłkę prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym i o usunięcie wiadomości.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W paragrafie o czasie realizacji zamówienia

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Wydawnictwo Arkadiusz Pilch Cyberarka, z siedzibą w Dęblinie, posiadające nr NIP 669-191-28-23 i REGON 061658137, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej arkadypylch@wp.pl oraz numerem telefonu 784542342;

Sklep internetowy - należy przez to rozumieć sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.cyberarka.pl;

Towarze - należy przez to rozumieć publikacje książkowe w postaci drukowanej; Usłudze - należy przez to rozumieć usługi wysyłkowe realizowane przez Sprzedawcę;

Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

Stałym kliencie - należy przez to rozumieć Kupującego, który wypełnia należycie swoje zobowiązania wobec Sprzedawcy, w szczególności zaś nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą na jego rzecz z jakiegokolwiek tytułu;

Postanowienia ogólne § 2

Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedaży książek.

Składanie i przyjmowanie zamówień § 3

1. Kupujący składa zamówienie poprzez:

a) wybór jednej lub kilku pozycji książek;

b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza, którego wzór zostały zamieszczone w sklepie;

c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony sklepu;

d) zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularz zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adresy dostawy przesyłki;

e) każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.

2. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionych książek, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

3. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 3 godzin od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy arkadypylch@wp.pl.

Realizacja zamówień § 4

1. Realizacja zamówień na Towar, których wydawcą jest Sprzedawca następować będzie w terminie do 5 (pięć) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. Do w/w terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.

4. Szczegółowe zasady realizacji zamówień (sposoby i czasy dostarczenia) Towaru zawarte są w opisach zamieszczonych przy danek książce.

Zasady dostarczania zamówień § 5

1. Sprzedawca dostarcza zamówiony Towar w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu lub druku zamówienia.

2. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Kurier" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym orientacyjny termin dostawy wynosić będzie w tym przypadku 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie (na terenie Polski). 3. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Paczkomaty InPost" dostarczenie zamówionego Towaru do wybranego Paczkomatu nastąpi za pośrednictwem firmy InPost, przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 3 (trzy) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez firmę InPost.

4. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu lub druku zamówienia pozycję "Pocztex Kurier 48" dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 3 (trzy) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez Pocztę Polską lub innego operatora.

5. W przypadku, gdy Kupujący ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Kupującego o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych Towarów oraz wysyła mu fakturę pro forma, na podstawie, której Kupujący dokonuje płatności ceny. Po wpłynięciu należnych opłat Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione Towary w sposób wskazany w zamówieniu, przy czym terminy dostarczenia zamówionych Towarów mogą ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż o 7 dni w stosunku do terminów pierwotnych.

6. Podane w ust. 2 - 5 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie, Poczty Polskiej lub innego operatora.

Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionego Towaru § 6

1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży Towarów jest cena podana w sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

Sposoby płatności ceny za dostarczenie zamówienia § 7

1. W Wydawnictwie Cyberarka stosowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność przy odbiorze - Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar;

b) płatność za pomocą bankowości internetowej - rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem lub PayPal przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay;

c) przedpłata - Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest faktura proforma wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy;

d) dostępna tylko dla Stałych Klientów płatność przelewem - Kupującemu wysyłana jest faktura VAT z oznaczonym terminem płatności.

2. Określone w § 6 ust. 2 pkt a), c) - d) opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza przy wydaniu Towaru.

Miejsce i sposób składania reklamacji § 8

1. Z zastrzeżeniem ust. 5 reklamacje Kupujący składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:

a) w przypadku wad dostarczonych Towarów - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 784542342 lub listownie na adres: Arkadiusz Pilch Cyberarka, ul. Gen. Kowalskiego 15/10, 08-530 Warszawa;

b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 784542342;

c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT - telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 784542342;

d) reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.

4. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.

5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Przepisy dotyczące Konsumentów § 9

1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), zwanej dalej „ustawą”.

2. Z zastrzeżeniem ust. 10 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail arkadypylch@wp.pl lub adres pocztowy Arkadiusz Pilch Cyberarka, 08-530 Dęblin ul. Gen. Kowalskiego 15/10. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

11. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.

12. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Księgarni (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).

13. Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: arkadypylch@wp.pl lub pisemnie na adres Arkadiusz Pilch Cyberarka: ul. Gen. Kowalskiego 15/10, 08-530 Dęblin, z dopiskiem „reklamacja”.

14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

15. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

16. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

17. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Postanowienie końcowe § 10

1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Księgarni. Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

Wejście w życie Regulaminu § 11 Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 lipiec 2017 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu. Umowy zawarte do dnia 03 lipca 2017 r. podlegają przepisom ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. poz. 271 ze zm.)

Załącznik nr 1 WZÓR

oświadczenia o odstąpieniu od umowy ……………………………(miejscowość, data) Imię i nazwisko konsumenta (ów): ………………………………………………………………………………………………… Adres konsumenta (ów): Adres e-mail: ……………………………………………………………………… Numer telefonu: …………………………………………………………………… Numer zamówienia: ………………………………………………………………... Data zawarcia umowy /odbioru (*): ………………………………………..….. Arkadiusz Pilch Cyberarka, ul. Gen. Kowalskiego 15/10 08-530 Dęblin (informacja: odstąpienie od umowy) OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Ja/My (*) ………………………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o świadczenie następującej usługi (*): ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Posiadacz rachunku: …………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta (-ów).............................................................

* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* Niepotrzebne skreślić

** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl